Privacyverklaring

ROSV Letselschade, gevestigd aan de Loopkantstraat 25, 5405 AC te Uden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

ROSV Letselschade verwerkt persoonsgegevens die u zelf verstrekt. Met het verstrekken van deze gegevens geeft u toestemming voor de verwerking ervan voor de in deze privacy verklaring vermelde doeleinden. ROSV Letselschade verwerkt daarnaast ook persoonsgegevens die worden verkregen van een derde. Bij de behandeling van een dossier kan het voorkomen dat er bijvoorbeeld medische informatie wordt opgevraagd bij medische specialisten of ziekenhuizen en/of dat er uittreksels worden opgevraagd uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel dan wel uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

ROSV Letselschade verwerkt ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Hieronder vindt u daarvan een overzicht:

 • gezondheid.

Minderjarigen

De website en/of dienst van ROSV Letselschade heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij er toestemming is van ouders of voogd. ROSV Letselschade kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ouders wordt dan ook geadviseerd om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat ROSV Letselschade zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via schade@rosv.nl zodat deze informatie kan worden verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden uw persoonsgegevens verwerkt?

ROSV Letselschade verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van uw vragen;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor het uitvoeren van de dienstverlening;
 • Het afhandelen van betalingen;
 • Verzenden van de nieuwsbrief. Deze ontvangt u alleen als u zich hiervoor heeft aangemeld. U kunt zich hier altijd zelf weer afmelden;
 • U te informeren over (wijzigingen van) de diensten en/of producten;
 • ROSV Letselschade verwerkt ook persoonsgegevens als hiervoor een wettelijk verplichting  geldt.

Geautomatiseerde besluitvorming

ROSV Letselschade neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

ROSV Letselschade bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk danwel vereist is op grond van de wet.

Delen van persoonsgegevens met derden

ROSV Letselschade werkt samen met verschillende partijen. Hierbij kan gedacht worden aan medisch specialisten, verzekeraars, administratiekantoren et cetera. ROSV Letselschade ontkomt er in sommige gevallen niet aan om uw persoonsgegevens aan derde partijen toe te sturen.

ROSV Letselschade deelt uw gegevens met derden enkel en alleen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u en/of ROSV Letselschade daartoe verplicht is op grond van de wet of een gerechtelijke uitspraak.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ROSV Letselschade.
 • U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar schade@rosv.nl. Hierop wordt zo snel mogelijk gereageerd, maar in ieder geval binnen 4 weken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, dient u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart omwille van uw privacy.

Op uw verzoek zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd tenzij er (dwingende) gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. ROSV Letselschade wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

ROSV Letselschade neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via schade@rosv.nl.

Functionaris Gegevensbescherming

De functionaris Gegevensbescherming van ROSV Letselschade is José van der Sanden. Zij is bereikbaar via schade@rosv.nl of 06-39743430.

Blauw vlak klein

Loopkantstraat 11
5405 NB Uden

Blauw vlak klein

KvK 65077598

 

Contactgegevens

Loopkantstraat 11
5405 NB Uden

rosv.nl
schade@rosv.nl

Tel. 06 39743430

KvK 65077598

Btw-id NL002312278B48